Svemu dođe kraj: Muž savjetnice federalnog ministra unutrašnjih poslova prvo “uhljebljen” u UIO, a potom dobio otkaz

Sva saopćenja koja emituje kabinet Aljoše Čampare idu preko PR agencije čiji je vlasnik muž njegove savjetnice

Nezajažljivost pojedinaca je zaista zapanjujuća. Jedan od takvih primjera je i Mirela Bubalo, savjetnica federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare, čije se ime spominjalo u aferi slanje lažnih krivičnih prijava.

Naime, ova bivša službenica u Općini Novi Grad Sarajevo, a odnedavno savjetnica federalnog ministra unutrašnjih poslova supruga je Dine Bubala, vlasnika agencije PRoject.

Ova agencija je korisnik internet domene Pressmedia.ba. Ono što povezuje ovu agenciju i Ministarstvo je da se sva saopćenja koja se odašilju medijima iz kabineta ministra idu zapravo preko Pressmedie.

Sukob interesa

Ovo je zaptavo “školski primjer” sukoba interesa, kako je definisano Zakonom o sukobu interesa FBiH. Naime, u članu 8. ovog zakona, između ostalog je navedeno:

image

Sva saopćenja Aljoše Čampare idu preko Pressmedie/

– Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju ličnih usluga sa bilo kojim privatnim preduzećem koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa vladama na bilo kojem nivou. Odredba ovog člana primjenjuje se samo na privatna preduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju sa vladama istovremeno dok izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik vrši funkciju i samo onda kada vrijednost ugovora ili posla sa vladom prelazi 5.000,00 KM godišnje.

Da se ove odredbe odnose i na bliske srodnike, uključujući i supružnike definisano je već narednim članom istog zakona.

– Pod uvjetima definiranim u čl. 4., 5., 6. i 8. ovog Zakona, angažman bliskih srodnika izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ovog izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa, navodi se u članu 9. istog zakona.

Međutim, odredbe ovog zakona ne odnose se samo na Mirelinog muža Dinu, nego i na njenog oca, Muniba Halimovića, koji je u agenciji PRoject naveden kao odministrativni kontakt. Da se radi o porodičnom biznisu ilustruje i podatak da je sjedište ove agencije registrovano na kućnoj adresi Dine i Mirele Bubalo.

image

Dino Bubalo sa suprugom Mirelom/
image

i sa puncem Munibom Halimovićem/

Zahvaljujući samo činjenici da u BiH ne postoji tijelo koje bi radilo na provedbi i kontroli poštivanja Zakona o sukobu interesa, može se dogoditi da se budžetskim novcem plaćaju PR usluge agenciji čiji je vlasnik muž savjetnice jednog federalnog ministra, a administrativni kontakt njen otac.

Preregistracija djelatnosti

Tu dolazimo i do dijela priče o nezajažljivosti pojedinaca. Naime, Dini i Mireli Bubalo kao da nije bilo dovoljno to što im se iz budžeta plaća pružanje PR usluga, nego je još Dino Bubalo dobio posao u državnoj službi.

Naime, u avgustu ove godine Bubalo je podnio zahtjev Općini Novi Grad da mu se obrtnička djelatnost pružanja usluga, koje se jednim imenom mogu svesti pod PR, odnosno odnosi s javnošću, preregistruje u dodatnu djelatnost. Općina Novi Grad je pozitivno riješila ovaj njegov zahtjev i 29. avgusta je izdato rješenje o preregistraciji. Kao razlog za podnošenje ovog zahtjeva Bubalo je naveo da počinje raditi u državnoj službi.

image

Rješenje o preregistraciji u dodatnu djelatnost/
image

Rješenje o preregistraciji u dodatnu djelatnost/

– Kao dokaz da će registrovanu djelatnost ubuduće obavljati kao dopunsko zanimanje, Bubalo Dino je priložio rješenje Agencije za državnu službu od 29. 07. 2020. godine, kojim se postavlja na radno mjesto viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, počev od  01. 08. 2020. godine., navedeno je u rješenju o preregistraciji.

Dakle, ne samo što je dobijao budžetski novac za pružanje  PR usluga, nego je i “uhljebljen” u Upravu za indirektno oporezivanje i to u Kabinet direktora u Središnjem uredu UIO BiH.

Propalo uhljebljenje

Međutim, njegovo “uhljebljenje” je bilo “kratkog daha”, jer su upravo u Upravi za indirektno oporezivanje shvatili da se Dino Bubalo nalazi u sukobu interesa i po kratkom postupku je dobio otkaz.

Na sjednici Vijeća ministara BiH, koja je održana prije nekoliko dana, tačnije 29. septembra ove godine Bubalo je dobio “šut kartu” iz UIO.

– Uprava dalje navodi da su, imajući u vidu da je odredbom člana 16. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH regulirano pitanje nespojivosti s dužnostima državnog službenika, na način da državni službenik ne smije obavljati dužnost, aktivnost, ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima, a naročito ne smije obavljati dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada, osim u slučaju kada je to odobrio ministar ili rukovoditelj institucije, navedeno je, između ostalog, u rješenju kojim se praktično daje otkaz Dini Bubalu, a kojeg je usvojilo Vijeće ministara BiH.

image

Rješenje kojim je Dini Bubalu urućen otkaz/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *