Kanton Sarajevo: Implementacija 15 strateških projekata u oblasti turizma, obrazovanja, saobraćaja…

Vlada Kantona Sarajevo zadužila je na jučerašnjoj sjednici osam kantonalnih ministarstva i premijera da, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom (SERDA), poduzmu sve neophodne aktivnosti na implementaciji 15 strateških projekata za Kanton Sarajevo.

Radi se o projektima u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, privrede, saobraćaja, komunalne privrede, obrazovanja, rada i socijalne politike, te pravde i uprave i finansija koji su u različitim fazama realizacije, a koje je Vlada KS odabrala kao strateške.

Projekt “Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo” ima za cilj povećanje broja objekata individualnog i kolektivnog stanovanja, kao i javnih objekata u KS-u, u svrhu njihovog utopljavanja radi smanjenja troškova energije kao i zagađenja zraka.

Razvoj saobraćaja na električni pogon u Kantonu Sarajevo je projekt koji podrazumijeva izradu modela prelaska kompletnog javnog saobraćaja na električni pogon i to autobuskog i taksi saobraćaja. Riječ je o dugoročnom projektu čija je realizacija planirana u narednih 10 godina.

Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave Holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo, predviđa uspostavu Holdinga svih kantonalnih javih komunalnih preduzeća. Studija je dostavljena resornom ministarstvu i bit će razmatrana na jednoj od narednih sjednica Vlade KS.

Studijom opravdanosti uspostave kogenerativnog postrojenja i postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada na području Kantona Sarajevo predviđena je gradnja spalionice otpada po savremenim ekološkim standardima. I ova studija će biti razmatrana na jednoj od narednih vladinih sjednica.

Razvoj IT sektora je također jedan od strateških projekata Vlade, a predviđa, između ostalog, uspostavu IT parka na Šipu, osnivanje IT fakulteta pri Univerzitetu u Sarajevu, osnivanje IT Gimnazije kao i odgovarajućeg tijela za informacione tehnologije na nivou KS.

U strateške projekte uvrštena je i reforma sektora turizma. Izrađen je elaborat sa mjerama za poboljšanje stanja u turizmu, a među njima su i osnivanje fakulteta za turizam pri UNSA, kao i srednje škole za turizam.

Među projektima su i projekti “Studiraj u Sarajevu”, “Reforma sektora zapošljavanja u Kantonu Sarajevo”, “Projektna akademija” čiji je cilj edukacija za izradu projekata EU, potom projekt “Centar za obrazovanje odraslih” pri SERDA-i, za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i obuku odraslih. “Studija budućnosti” je također jedan od projekata čiji je cilj uređenje i unapređenje usluga građanima u svim sektorima Kantona Sarajevo. “Uspostava i izgradnja modernog sajmišta na području Kantona Sarajevo”, “Razvoj drvnog sektora”, “Uspostava naučno-istraživačkog centra pri UNSA”, te “Uspostavljanje saradnje sa bh dijasporom” putem SERDE, također su uvršteni među ove projekte.,